Pošaljite upit

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Trgovački sud u Splitu izvršio je upis promjene sjedišta Fonda i promjenu odredbi Statuta u Sudski registar kod ovog suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-19/5904-5 od 3. listopada 2019. godine.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Trgovački sud u Zagrebu izvršio je upis promjene tvrtke, nastanak razloga za prestanak subjekta upisa, promjenu poslovne adrese, imenovanje likvidatora, promjenu odredbi statuta, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-19/18810-3 od 17. svibnja 2019. godine, redni broj upisa 33, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070078733, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 56903349567, pod tvrtkom/nazivom: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji , skraćeno: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji, sa sjedištem u: Zagreb (Grad Zagreb), Ilica 213 (dalje u tekstu: Fond).

Ovom upisu prethodila je odluka Glavne skupštine Fonda od 29.04.2019. godine kojom je donesena odluka o likvidaciji Fonda.

 

Adresa sjedišta Fonda: Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split

Tel:      + 385 21 482 367

Fax:     + 385 21 482 374

E-mail: info@proprius.com.hr

 

OIB: 56903349567

MB: 02223856

MBS: 070078733

EUID: HRSR.070078733

 

Temeljni kapital Fonda: 60.095.160,00 kn

Broj izdanih dionica: 2.003.172

Nominalna vrijednost dionice: 30,00 kn

Oznaka dionice: FMPS-R-A

ISIN: HRFMPSRA0003

LEI izdavatelja: 747800W01A9203OCO250

Matična država članica: Hrvatska

  

Transakcijski račun Fonda: IBAN: HR7024840081107605423 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59

 

Likvidatori: Manuela Andrić i Denis Štambuk

 

Predsjednik Nadzornog odbora: Ranko Matić